top of page

RODO
 

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AuRoom Staffing Solutions, Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Plac Słowiański 7/6, 65-465 Zielona Góra, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

2) Administrator nie ma obowiązku powoływania inspektora danych osobowych;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane w ofercie stanowisko i będą udostępniane potencjalnym pracodawcom;

4) podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5) posiada Pani/Pan prawo do: a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, c) przenoszenia danych, d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas rekrutacji jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.

8) W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych oraz w celu sprostania prawom osób przekazujących dane osobowe dla Business Solutions prosimy o kontakt na e-mail contact@auroom.pl
 

PRZESŁANIE CV NA POWYŻSZĄ OFERTĘ PRACY JEST ZGODĄ NA UCZESTNICTWO W PROCESIE REKRUTACYJNYM ORAZ ZAPOZNANIEM SIĘ Z POWYŻSZĄ INFORMACJĄ.
GDPR
 

In accordance with the EU Regulation 2016/679 of 27 April 2016, we run that:

1) The administrator of your personal data is AuRoom Staffing Solutions, Sp. Zoo. based at Plac Słowiański 7/6, 65-465 Zielona Góra, hereinafter referred to as the Administrator. The administrator conducts operational operations of your personal data;

2) The administrator does not have a personal data inspector;

3) your personal data, citizens will be professionally connected to positions in the future and will be social workers for employers;

4) the application is ready to conduct the recruitment process pursuant to Art. 6 sec. 1 lit. a) GDPR.

5) they have the right to access their data, their administrators, data or personal data control, b) object to data control, c) submit data, d) complaint to the supervisory authority, e) consent to the processing of personal data.

6) your personal data has not been subject to automated decision making, including profiling,

7) Your personal data will be more during the recruitment, but not longer than 6 months.

8) If you have any questions regarding the privacy and data rules and in order to rectify the right of persons providing personal data to Business Solutions, please contact us by e-mail contact@auroom.pl

.

SENDING YOUR CV TO THE ABOVE JOB OFFER IS THE CONSENT TO PARTICIPATE IN THE RECRUITMENT PROCESS AND FAMILIARIZATION WITH THE ABOVE INFORMATION.

bottom of page